Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van TOP-HOBBY gevestigd te Meerkerk.

 1. Definities:

Verkoper: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en/of die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en de koper; De Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf , en een koper, en/of natuurlijk persoon.

2.  Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Levering:

A. Tenzij anders overeengekomen, geldt als plaats van levering, ongeacht franco, f.o.b., c.i.f. of onder enig ander hiermee gelijk te stellen of vergelijkbaar beding, de plaats waar de goederen in het schip, de wagon, de auto of enig ander middel van transport zijn geladen met de bestemming welke door ons met koper is overeengekomen.

B. Koper is aansprakelijk voor de uitklaring en de procedures bij de douane.

C. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is de verkoper gerechtigd ofwel de overeenkomst onmiddellijk ingaand als ontbonden te beschouwen ofwel zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat verkoper hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

D. Komen verkoper en koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen volgens de kosten zoals bij de vastgestelde condities is medegedeeld. Verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

E. Indien is  overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

F. Indien verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

G. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd van de betaalde bestellingen zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. 

H. Verzending en transport van de verkoper naar de koper geschiedt voor risico van de verkoper.

4. Aanbiedingen en offertes:

A. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

B. Verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen de aanbiedingsperiode geschiedt of zolang de voorraad strekt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen zoals belastingen, transportkosten en douanekosten, tenzij anders aangegeven.

C. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

D. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.

E. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

F. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van verkopers aanbod.

6. Garantie

A. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

B. De onder punt A. Genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.

C. De onder punt A. Genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

D. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verkoper de zaak binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper vervangen, zorgdragen voor herstel of creditering van het product. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen, tenzij verkoper anders schriftelijk heeft bepaald.

E. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

F. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is verkoper in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

7. Monsters en Modellen:

Indien door verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan koper, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

8. Eigendomsvoorbehoud:

Verkoper blijft eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

9. Onderzoek, Reclames:

A. De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te ( doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

B. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verko­per te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrek­kige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

C. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

D. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan ge­schiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

10. Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een koper aan te wijzen derden worden gebracht.

11. Prijsverhoging:

A. Indien verkoper met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

B. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenk­omst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

12. Betaling:

A. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. Dat wil zeggen onder vooruitbetaling, creditcard, onder rembours en andere door verkoper beschikbaar gestelde betaalmethoden.

B. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

C. Na het verstrijken van 14 dagen is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

D. In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van verkoper en de verplichtingen van de koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.

E. Verkoper heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

13 Incassokosten:

A. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplich­tingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokos­ten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd.

B. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzake­lijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14. Vrijwaringen:

A. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoe­ring van de overeenkomst worden gebruikt.

B. Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten:

A. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.

 B. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 C. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 D. Alle door verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvou­digd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 E. Verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toege­nomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 16. Aansprakelijkheid:

A. Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Garanties is geregeld.

 B. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

 C. Onverminderd het bovenstaande is verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper.

 D. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid  voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

 17. Overmacht:

A. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun reke­ning komt.

 B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daarom­trent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.

 C. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

 D. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtig de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 E. Voorzover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facture­ren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 18 Geschillen: De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 19 Toepasselijk recht: Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 20 Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel depot nr. 3012.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 21 Toezenden van e-mail: De koper stemt in met het toezenden van e-mails voor reclamedoeleinden. Deze instemming kan te allen tijde worden herroepen.